top of page

Obszary doradztwa

Zespół kancelarii ma bogate doświadczenia i od lat wspiera klientów w szeregu obszarów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem szeroko pojętej działalności zawodowej i gospodarczej w różnorodnych dziedzinach i branżach.

Obszary doradztwa

Telekomunikacja

Posiadamy wszechstronne i unikatowe doświadczenia związane z doradztwem w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego, zdobyte podczas obsługi prawnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz reprezentowania ich od ponad dwudziestu lat.

 

Z powodzeniem doradzaliśmy w zakresie postępowań dotyczących ustalenia znaczącej pozycji rynkowej i obowiązków regulacyjnych (regulacja ex ante) we wszystkich obszarach działalności operatora sieci komórkowej w Polsce.

 

Do tej pory reprezentowaliśmy klientów oraz doradzaliśmy w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji zastępujących lub zmieniających umowy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

 

Braliśmy udział w negocjacjach pierwszych na polskim rynku umów o połączeniu sieci telekomunikacyjnych oraz umów o współpracy operatora sieci komórkowej z operatorem wirtualnym i pierwszej umowy w sprawie roamingu krajowego. Wspieraliśmy operatorów w negocjacjach dotyczących zmian tych umów oraz zawierania kolejnych porozumień międzyoperatorskich.

 

Doradzaliśmy we wszystkich przeprowadzonych na polskim rynku postępowaniach selekcyjnych w sprawie rozdysponowania częstotliwości radiowych, w tym w pierwszej w Polsce aukcji częstotliwości radiowych.

 

Braliśmy aktywny udział we wdrożeniu na krajowym rynku reformy świadczenia i rozliczania usług roamingu międzynarodowego w Unii Europejskiej.

 

Opracowaliśmy prawną koncepcję wdrożenia na polskim rynku przenaszalności numerów telefonicznych (Platformy Lokalizacyjno-Identyfikacyjnej wraz z Centralną Bazą Danych, zarządzaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Telekomunikacja

Internet

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Internecie; zarówno tym, którzy swoją aktywność realizują wyłącznie on-line, jak i takim, dla których Internet stanowi rozszerzenie działalności prowadzonej głównie off-line.

 

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną działalności sklepów internetowych, w tym obsługujących konsumentów oraz przedsiębiorców. Opiniowaliśmy i doradzaliśmy przy tworzeniu rozwiązań komunikacyjnych służących zapewnieniu obsługi klientów tych sklepów, w tym intuicyjnych działań samoobsługowych.

 

Nasze doświadczenia obejmują m.in. opracowanie prawnej koncepcji dla wdrożenia nowatorskiego procesu masowego zawierania umów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

 

Realizowaliśmy obsługę prawną serwisów rozrywkowych oraz informacyjnych prowadzonych w Internecie, łączących różne kanały komunikacji zdalnej z odbiorcami: strony internetowe, wiadomości SMS/MMS oraz połączenia telefoniczne.

 

Opiniowaliśmy planowane przedsięwzięcia rozrywkowe online, zwłaszcza w kontekście wymagań dotyczących gier losowych (hazardowych) przedsiębiorcy prowadzącego odpłatne serwisy rozrywkowe na terenie całego świata.

 

Pomagamy tworzyć dokumentację, w tym regulaminy i polityki prywatności – uwzględniając wymagania i ograniczenia związane z przepisami prawa dotyczącymi gier on-line.

 

Opiniujemy rozwiązania umożliwiające zawieranie umów, w tym dotyczące identyfikacji i uwierzytelniania klientów, obsługę procesu sprzedaży, odstąpienia od umowy i reklamacji odbywających się on-line.

Internet

Prawo reklamy i marketingu

Weryfikujemy kampanie reklamowe i marketingowe, w tym prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie. Konsultujemy zaplanowane przez klientów działania w zakresie marketingu bezpośredniego i rekomendujemy rozwiązania zapewniające ich zgodność z prawem.

Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z reklamą i marketingiem.

 

Nasze doświadczenia obejmują opiniowanie wieloetapowych działań marketingowych dotyczących osób, których dane są przetwarzane w bazach danych lub pozyskiwane w drodze marketingu bezpośredniego.

 

Opiniowaliśmy umowy o współpracy pomiędzy agencjami marketingowymi i reklamowymi oraz ich klientami, w tym dotyczące niestandardowych i nowatorskich rozwiązań marketingowych.

 

Ocenialiśmy reklamy w kontekście wymagań oraz zakazów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Prawnicy kancelarii opiniowali rozwiązania marketingowe wykorzystujące cudzą własność intelektualną oraz doradzali w zakresie jej pozyskania na potrzeby działań marketingowych.

 

Negocjowaliśmy umowy dotyczące wykorzystania wizerunku osób publicznych w reklamach, w tym telewizyjnych, oraz w kampaniach reklamowych prowadzonych on-line, w tym z użyciem serwisów społecznościowych.

 

Doradzaliśmy wiodącemu wydawcy książek w zawarciu ugody ze spadkobiercami spuścizny literackiej tłumaczki, twórczyni przekładu charakterystycznych imion postaci i nazw miejsc zawartych w jednej z najbardziej znanych na świecie opowieści dla dzieci.

Prawo reklamy i marketingu

Konsumenci

Liczne doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż towarów i usług na masową skalę umożliwiają nam efektywne doradzanie przedsiębiorcom w sprawach dotyczących relacji z konsumentami.

 

Na co dzień uczestniczymy w tworzeniu wzorców umownych służących do zawierania umów z konsumentami, obejmujących świadczenie usług i sprzedaż towarów, także na rynkach regulowanych.

 

W naszej dotychczasowej praktyce doradzaliśmy przedsiębiorcom w kilkunastu postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i nieuczciwych praktyk rynkowych na rynkach: telekomunikacyjnym, gier komputerowych, usług internetowych, wydawniczym i usług windykacyjnych.

 

Reprezentowaliśmy przedsiębiorców z branży wydawniczej w sprawach zakończonych zawarciem ugód administracyjnych z rzecznikami praw konsumentów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

 

Reprezentowaliśmy także przedsiębiorców z branży usług telekomunikacyjnych oraz internetowych w negocjacjach z Prezesem UOKiK w sprawie wydania decyzji zobowiązujących do zmiany praktyki i usunięcia skutków naruszeń.

 

Wspieramy przedsiębiorców w obsłudze reklamacji usług i towarów, również w sytuacjach, gdy po stronie klienta występują z interwencją organy administracji publicznej – Prezes UKE lub Prezes UOKiK.

Konsumenci

Ochrona konkurencji

i zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych  

Doradzanie przedsiębiorcom w sprawach dotyczących ochrony konkurencji jest jednym z kluczowych obszarów działalności kancelarii.

Nasze liczne doświadczenia w tym obszarze obejmują między innymi reprezentowanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w postępowaniu sądowym przeciwko operatorowi zasiedziałemu w związku z wdrożeniem pakietów taryfowych ograniczających klientom wybór dostawcy usług.

Reprezentowaliśmy także przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w postępowaniu sądowym przeciwko jego konkurentowi dotyczącym oferowania jego klientom usług w oparciu o nierzetelne informacje dotyczące ich jakości, a także w procesie odszkodowawczym w związku z zarzutem konkurenta dotyczącym prowadzenia dyskryminacyjnej polityki cenowej.

Posiadamy również praktykę w reprezentowaniu przedsiębiorców z branży pośrednictwa finansowego, w postępowaniu sądowym w związku z zarzutami dotyczącymi niezgodnego z prawem przejęcia przez spółkę doradztwa inwestycyjnego klientów jego konkurenta.

W naszej codziennej praktyce doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym uzgodnienia w ramach izb branżowych na rynkach telekomunikacji i nowych technologii, w celu uniknięcia przez nich zarzutów związanych z zawieraniem porozumień ograniczających konkurencję.

Wielokrotnie doradzaliśmy przedsiębiorcom co do strategii działań w przypadku podejrzeń, że ich konkurenci nadużywają pozycji dominującej na rynkach właściwych.

Ochrona konkurencji

Dane osobowe (RODO)

Kancelaria zajmuje się wspieraniem działań przedsiębiorców także w aspekcie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych i  przetwarzaniem danych biometrycznych związanym z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Reprezentowaliśmy klientów z różnych branż w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym jedną z wiodących na rynku firm windykacyjnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zgodności przelewu (cesji) wierzytelności pieniężnej z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w których zapadła korzystna dla branży uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentowaliśmy także przedsiębiorców w precedensowych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących udostępniania różnym podmiotom informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym w postępowaniach w tych sprawach prowadzonych z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pośród naszych doświadczeń znajduje się także reprezentacja przedsiębiorcy z branży internetowej w postępowaniu dotyczącym nałożenia przez Prezesa UODO jednej z pierwszych kar pieniężnych w oparciu o przepisy RODO.

Dane osobowe

Dobra osobiste

Klientami kancelarii są osoby, które zwracają się do nas, aby chronić swoje dobra osobiste, w tym prawo do prywatności i dobrego imienia.

Posiadamy bogate doświadczenia związane z reprezentowaniem osób publicznych, zwłaszcza w sporach z wydawcami prasy i serwisów internetowych.

W sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych dążymy przede wszystkim do szybkiego zakończenia sporu z sukcesem dla naszych klientów na drodze pozasądowej, zaś gdy nie jest to możliwe, reprezentujemy ich, także z sukcesami, w postępowaniach sądowych.

W wyniku sporów sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych prawnicy kancelarii z powodzeniem uzyskiwali dla klientów ochronę w postaci ograniczenia lub zakazu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz zdjęć, które naruszają  ich prywatność, a także zadośćuczynienia pieniężne związane z naruszeniem tych dóbr.

Prawnicy kancelarii reprezentowali klientów będących osobami publicznymi w sporach z wiodącymi wydawcami prasy, dotyczących ochrony dobrego imienia (w związku z publikacjami zawierającymi nieprawdziwe informacje o ich działalności zawodowej lub publicznej).

Reprezentowaliśmy klientów w kilkunastu postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia  prywatności przez wiodące na rynku tabloidy i internetowe portale plotkarskie w związku z publikacją zdjęć i innych informacji z życia prywatnego.

Efektem działań prawników kancelarii było także skuteczne wyegzekwowanie od wydawców prasowych, w tym internetowych – na mocy działań polubownych lub sądowych - ogłoszeń zawierających przeprosiny w związku z  publikacjami naruszającymi dobra osobiste klientów.

Prawnicy kancelarii doprowadzili także do prewencyjnego wycofania planowanej przez prasę publikacji informacji o kliencie w rankingu najbogatszych Polaków.

Dobra osobiste

Ochrona własności
intelektualnej i twórców

Prawnicy kancelarii od wielu lat doradzają przedsiębiorcom, a także muzykom, twórcom filmowym, artystom wizualnym w sprawach związanych z własnością intelektualną, w tym ochroną i komercjalizacją utworów.

 

Zespół kancelarii sporządził i wynegocjował kilkadziesiąt umów zawieranych przez przedsiębiorców z twórcami literackimi, muzycznymi, teatralnymi oraz wykonawcami lub innymi artystami.

 

Prawnicy kancelarii prowadzą bieżącą obsługę relacji prawnych znanych na polskim rynku wykonawców muzycznych i producentów lub współpracujących z nimi przedsiębiorców, w tym dotyczących nabywania praw autorskich, praw do artystycznych wykonań, praw do fonogramów i wideogramów, zawierania umów wydawniczych i kontraktów menadżerskich.

 

Opiniowaliśmy umowy i doradzaliśmy w działaniach podejmowanych we współpracy z pośrednikami umożliwiającymi zawieranie umów z masowymi serwisami streamingowymi.

 

Doradzaliśmy w zakresie prawnych aspektów organizacji imprez, w tych masowych, takich jak koncerty lub festiwale.

 

Reprezentowaliśmy wiodące wydawnictwo literackie w zakresie współpracy z producentami ekranizacji książek.

 

Nasze doświadczenia obejmują także reprezentowanie klienta z branży wydawniczej w sporach z konkurentami w związku z naśladownictwem przez nich pomysłu na książkową serię wydawniczą oraz naśladownictwa szaty graficznej czasopisma.

 

Prawnicy kancelarii reprezentowali przedsiębiorcę z branży odzieżowej w sporach sądowych dotyczących podobieństwa używanej przez niego marki, w tym znaku towarowego.

Ochrona własności

Negocjacje i umowy

Jedną z kluczowych kompetencji prawników kancelarii stanowi negocjowanie i przygotowywanie projektów umów, a także doradztwo w związku z ich wykonaniem.

Prawnicy kancelarii negocjowali m.in kontrakty menadżerskie dla członków zarządu spółek na rynku bankowym, ubezpieczeniowym i wydawniczym.

Negocjowaliśmy w imieniu przedsiębiorców kontrakty  wiodącymi międzynarodowymi dostawcami sprzętu informatycznego oraz telekomunikacyjnego o wartościach rzędu kilkaset milionów złotych.

 

Nasze działania objęły także negocjowanie w imieniu jednego z wiodących przedsiębiorców branży farmaceutycznej oraz chemicznej tzw. pakietów socjalnych z udziałem związków zawodowych. Przygotowaliśmy umowy sprzedaży jednego z warszawskich centrów handlowych oraz jednego z biurowców usytuowanych w centrum Warszawy oraz umów im towarzyszących, w szczególności dotyczących finansowania transakcji.

 

Negocjowaliśmy i stworzyliśmy umowę mającą na celu przeniesienie pomiędzy wydawcami książek szeregu serii wydawniczych z towarzyszącymi im prawami.

 

Na co dzień negocjujemy umowy i aneksy obejmujące międzynarodową współpracę w dziedzinie roamingu usług telekomunikacyjnych, w tym w zakresie usług hurtowych, abonenckich, M2M oraz umów dyskontowych.

Negocjacje i umowy

 Spółki i prawo przedsiębiorców

Doradztwo kancelarii obejmuje także materię związaną z rozpoczęciem działalności przedsiębiorców, w tym ustalenie treści umowy spółki lub statutu oraz ze spełnianiem obowiązków prawnych wynikających ze statusu przedsiębiorcy i obowiązkami rejestracyjnymi przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obsługujemy przedsiębiorców w ramach relacji pomiędzy organami spółek prawa handlowego, pomiędzy spółkami oraz ich wspólnikami i akcjonariuszami, wspólnikami spółek cywilnych, a także w kontaktach z organami państwa i sądami.

 

Prawnicy kancelarii mogą zaliczyć do swych doświadczeń m.in. obsługę prawną transakcji sprzedaży na rzecz inwestorów zagranicznych większościowych pakietów akcji w spółkach z branży spożywczej i handlowej o zasięgu ogólnopolskim.

 

Specjaliści kancelarii opracowywali strategie prawne dla skutecznej obrony przed wrogim przejęciem spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wielokrotnie przewodniczyli także zgromadzeniom wspólnikom i walnym zgromadzeniom akcjonariuszy, w tym w spółkach notowanych na rynkach regulowanych, w sytuacji konfliktu większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy, w szczególności z przeprowadzeniem wyboru rady nadzorczej grupami.

 

Obsługiwaliśmy także przedsiębiorców na każdym etapie rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.

Spółki

Postępowania sądowe i arbitraż

Nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej są sytuacje sporne, które mogą znaleźć finał w sądzie.

Choć prawnicy kancelarii dążą do takich rozwiązań prawnych, które ochronią interesy ich klientów bez potrzeby wszczęcia postępowania sądowego, to w sytuacjach, gdy jest to nieuniknione, opracowują efektywną strategię doprowadzenia do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw gospodarczych o newralgicznym znaczeniu dla biznesu naszych klientów, w których wartość przedmiotu sporu wynosi nawet kilkaset milionów złotych.

Jedną  z kluczowych specjalizacji kancelarii w obszarze postępowań sądowych, jest zaskarżanie decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym dotyczących nałożenia kar pieniężnych.

Prawnicy kancelarii reprezentowali swych klientów do tej pory z powodzeniem w kilkuset sprawach sądowych, często rozstrzyganych ostatecznie przez Sąd Najwyższy. Występowaliśmy również przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniach dotyczących interpretacji przepisów prawa unijnego na tle prowadzonych przez nas sporów krajowych.

 

Kancelaria z sukcesem reprezentuje przedsiębiorców także w postępowaniach wszczętych przed sądami arbitrażowymi.

Postępowania sądowe i arbitraż

Postępowania administracyjne

Konsekwencją bogatego doświadczenia prawników kancelarii w doradzaniu przedsiębiorcom działającym na rynkach regulowanych jest prowadzenie w ich imieniu postępowań administracyjnych, w tym zwłaszcza przed Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, Prezesem UODO oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Na przestrzeni ostatnich lat prawnicy kancelarii reprezentowali przedsiębiorców w kilkuset postępowaniach administracyjnych, co sprawia, że posiadamy wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające doprowadzić do korzystnych dla naszych klientów rozstrzygnięć.

Postępowania administracyjne

Restrukturyzacja i upadłość

W sytuacjach związanych z zagrożeniem utraty płynności finansowej lub gdy taka okoliczność już zachodzi, doradzamy przedsiębiorcom w zakresie oceny przesłanek wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego. Następnie reprezentujemy klientów w postępowaniach i czynnościach objętych przepisami prawa upadłościowego, w tym przed sądem, w ramach procedur układowych i naprawczych.

Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach z wierzycielami, w tym także na etapie propozycji układowych, a ponadto w relacjach z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi.

Restrukturyzacja i upadłość
Instytucje finansowe i rynki kapitałowe
bottom of page