top of page
GrzelakDawid_Barembruch_www_012.jpg

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię
Barembruch i Wspólnicy sp. j.

Kancelaria radców prawnych i adwokata Barembruch i Wspólnicy sp. j., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11/14 (00-585 Warszawa), dalej także jako "Kancelaria", w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), informuje o zasadach i warunkach przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych:

Informacje dotyczące administratora danych oraz Państwa uprawnień związanych
z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Kancelarię

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Barembruch i Wspólnicy sp. j., z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Bagatela 11/14 (00-585 Warszawa)

 

Wszelkie żądania i oświadczenia oraz pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej.

 

Kancelaria nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

 

2. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Kancelarii usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych określonych w niniejszej informacji, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom.

 

3. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?
 

Przysługuje Państwu możliwość żądania sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych Kancelarii.

Przysługuje Państwu możliwość złożenia wobec Kancelarii sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Powyższe żądania oraz inną korespondencję dotycząca danych osobowych należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

4. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące zakresu przetwarzanych danych osobowych, okoliczności ich pozyskania, celu, podstawy prawnej i zasad przetwarzania,

a także okresu przetwarzania

- Klienci Kancelarii i przedstawiciele Klientów -

Informacje dotyczące okoliczności pozyskania danych osobowych, zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz wymogu podania danych osobowych
 

Przekazali nam Państwo swoje dane osobowe w związku z zawarciem przez Państwa lub podmiot, który Państwo reprezentujecie, umowy o świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej.

Zakres udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer dokumentu tożsamości lub numer PESEL, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej.

 

Przekazane przez Państwa dane mogą obejmować także inne informacje, których przetwarzanie jest uzasadnione celami świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię.

 

W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy oraz umowny. W przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów, którzy nie są osobami fizycznymi, podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego, przy czym jest to niezbędne, aby Kancelaria mogła współpracować z Klientem, którego Państwo reprezentujecie.

 

Jaki jest cel, podstawy prawne i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klienta Kancelarii) – przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku wykonywanie przez Kancelarię umowy o świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta, którego Państwo reprezentujecie.  

 

Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie zwłaszcza na ich zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, zapoznawaniu się z nimi.

 

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?
 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres współpracy z Kancelarią, zaś po zakończeniu tej współpracy przez czas, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń związanych z tą współpracą.

- Kontrahenci Kancelarii i przedstawiciele Kontrahentów -

Informacje dotyczące okoliczności pozyskania danych osobowych, zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz wymogu podania danych osobowych
 

Przekazali nam Państwo swoje dane osobowe w związku z zawarciem przez Państwa lub podmiot, który Państwo reprezentujecie, umów mających na celu współpracę z Kancelarią w zakresie dostarczania Kancelarii towarów lub usług.

Zakres udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer dokumentu tożsamości lub numer PESEL, numer NIP, numer REGON, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej.

Przekazane przez Państwa dane mogą obejmować także inne informacje, których przetwarzanie jest uzasadnione celami Państwa współpracy z Kancelarią w zakresie dostarczania towarów lub usług.

W przypadku Kontrahentów będących osobami fizycznymi, podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy oraz umowny. W przypadku osób fizycznych reprezentujących Kontrahentów, którzy nie są osobami fizycznymi, podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego, przy czym jest to niezbędne, aby Kancelaria mogła współpracować z Kontrahentem, którego Państwo reprezentujecie.

Jaki jest cel, podstawy prawne i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w przypadku osób fizycznych reprezentujących Kontrahenta Kancelarii) – przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku wykonywanie umowy dotyczącej dostarczania towarów lub usług przez Kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie. 

Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie zwłaszcza na ich zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, zapoznawaniu się z nimi.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres współpracy z Kancelarią, zaś po zakończeniu tej współpracy przez czas, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń związanych z tą współpracą.

Informacje dotyczące plików cookies

bottom of page